Privacybeleid voor de Website

(vertaling van de oorspronkelijk Franstalige tekst opgemaakt door Feprabel)

Verwerkingsverantwoordelijke: onze onderneming (hierna de ONDERNEMING of de MAKELAAR) waarvan de gegevens worden vermeld in het contactgedeelte van de website (hierna de Website).

Als er een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is aangesteld, staan diens contactgegevens op de Website.

De ONDERNEMING hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van de personen die we ontmoeten tijdens onze activiteiten.

Dit Privacybeleid (het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen uit formulieren, website-registratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle van toepassing zijnde voorschriften betreffende gegevensbescherming.

Door dit Beleid te aanvaarden, gebruik te maken van de diensten van de MAKELAAR, u te registreren voor een evenement georganiseerd door MAKELAAR of op een andere wijze uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan de MAKELAAR, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van dit Beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

De Persoonlijke gegevens die wij verzamelen als onderdeel van onze relaties, zijn:

Wij gebruiken deze Persoonlijke Gegevens om:

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt:

Als wij Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in dit artikel zijn vermeld, zullen wij u informatie geven over dit nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

De ONDERNEMING kan Persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

De ONDERNEMING draagt geen gegevens door buiten de Europese Unie.

De ONDERNEMING neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die u mogelijk bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer de ONDERNEMING Persoonlijke gegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal de dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en zal hij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonlijke gegevens te verzekeren.

De ONDERNEMING zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo accuraat en volledig als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken.

Klantengegevens worden bewaard tot 40 jaar na het einde van elk contract. In het geval van personen die dit Beleid hebben aanvaard maar geen producten hebben onderschreven, worden de persoonsgegevens 12 maanden na de aanvaarding van dit Beleid vernietigd.

Als u Persoonlijke gegevens met betrekking tot andere personen aan de MAKELAAR verstrekt, stemt u hiermee in:

  1. om de persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid,
  2. om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van Persoonlijke Informatie met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen het gebruik van, of verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens op bepaalde gronden. Gelieve ons te contacteren op het adres op de voorzijde, en uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van toegangs-, rectificatie-, verwijderings-, beperkings-, bezwaar- of portabiliteitsrechten in overeenstemming met de Belgische DGPS- of Privacywetten.

We evalueren de regels in dit Beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om wijzigingen in onze zakelijke en wettelijke vereisten weer te geven. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te bezoeken.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan en van mening bent dat contact met ons het probleem niet zal oplossen, erkennen de toepasselijke privacywetten uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.